วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การบอกปริมาณมากน้อย (Words of Quantity) ตอนที่ 2

  เมื่อตอนที่  1 ได้บอกแล้วว่ามีคำที่สามารถใช้บอกปริมาณที่ไม่แน่ชัดได้ แต่ต้องแยกการใช้กับคำนามที่นับได้ และนับไม่ได้ด้วย ทั้งหมด 13 กลุ่มคำ แหมเลขสวย Lucky number ซะด้วย
ทบทวนสักนิด
คำที่ใช้แต่กับเฉพาะคำนามนับได้มี every (ทุก ๆ ), each (แต่ละ) , several (หลาย ๆ )
ส่วนคำบอกปริมาณที่ใช้กับคำนามนับได้ ห้ามใช้กับนับไม่ได้ คือ a few (น้อยนิดหน่อย), few (แทบจะไม่), many (มาก)
ส่วนคำที่ใช้กับนามนับไม่ได้ ห้ามใช้กับนามนับได้ คือ a little, little, much

ส่วนคำอื่น ๆ ใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนับไม่ได้คือ all, some, plenty of , most, a lot of, lots of, none of

คราวนี้เราจะมาดูกันว่าในแต่ละคำใช้ยังไงในเชิงลึก
เริ่มจากคำแรกก่อน
every แปลว่า ทุก ๆ หรือ ทุก

โครงสร้างคือ

    every + นามนับได้เอกพจน์ + กริยาเอกพจน์

เช่น

Every person needs food and water.

It is true that every minute is important.

Do you remember every word the teacher said?

สำหรับคำแรกง่ายมากเลยในการใช้งาน เพียงจำโครงสร้างให้ได้ว่า every + นามนับได้เอกพจน์ + กริยาเอกพจน์ เท่านี้เราจะได้ไม่ใช้คำผิดหลักไวยากรณ์อีก

คำที่สอง
each แปลว่า แต่ละ

โครงสร้างคือ

   each + นามนับได้เอกพจน์ + กริยาเอกพจน์

เช่น

Each sentence has been checked.

Each book costs 200 Baht.

จะเห็นว่า โครงสร้างของ  every กับ each เป็นโครงสร้างเดียวกันเลย จำเป็นคู่เลยก็ดีนะ ^_^

คำที่สาม
several แปลว่า หลาย ๆ 

โครงสร้างคือ

   several + นามนับได้พหูพจน์ + กริยาพหูพจน์

เช่น

Several people think Chinese Language is difficult.

Several friends of mine still have problems with English grammar.

We have several choices about where to go for dinner.

several จะแตกต่างนิดหน่อยจาก every  และ each เพราะใช้กับนามนับได้พหูจน์ + กริยาพหูพจน์


คำที่สี่ ขอเรียกว่ากลุ่มที่ สี่
a few แปลว่า นิดหน่อย เล็กน้อย
few  แปลว่า แทบจะไม่
many แปลว่า มาก

โครงสร้างคือ

  a few/few/many + นามนับได้พหูพจน์ + กริยาพหูพจน์

เช่น

A few students have submitted their homework.

Tukky has a few questions to ask Ken.

There are few dishes I like in this restaurant.

That man is solitary. He has few friends.

Many girls like playing with dolls.

Choopoo does not read many novels.

ไม่ยากถ้าจำโครงสร้างได้ ก็จำเป็นกลุ่มไปเลยดีกว่านะ

คำที่ห้า ขอเรียกว่ากลุ่มที่ ห้า
a little แปลว่า นิดหน่อย เล็กน้อย
little แปลว่า แทบจะไม่
much แปลว่า มาก

โครงสร้างคือ

   a little / little / much + นับนับไม่ได้ + กริยาเอกพจน์

เช่น

Much coconut milk makes you fat.

There is a little orange juice in the glass.

There is little water in the fridge.

คำในกลุ่มสุดท้าย ประกอบไปด้วย 7 คำ คือ
all แปลว่า ทั้งหมด
most แปลว่า ส่วนใหญ่
some แปลว่า บ้าง หรือ จำนวนหนึ่ง
plenty of แปลว่า มากมาย หรือ สมบูรณ์
a lot of แปลว่า มาก
lots of แปลว่า มาก
none of แปลว่า ไม่มีเลย

เนื่องจากคำในกลุ่มนี้ใช้ได้กับทั้งนามนับได้ และนับไม่ได้ ดังนั้น โครงสร้างจะถูกแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

   all/most/some/plenty of/a lot of/lots of/none of + นามนับได้พหูพจน์ + กริยาพหูจน์

  all/most/some/plenty of/a lot of/lots of/none of + นามนับไม่ได้ + กริยาเอกพจน์

เช่น

Most children like toys.

Most hair on his head is gray. (นับไม่ได้)

All those men are Thai.

All sand on this beach is tiny.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น